KOŁO ŁOWIECKIE nr 31 "CIETRZEW" w MNIOWIE               do początku mapa serwisu kontakt  
Dokumenty » Regulamin postępowania dyscyplinarnego w PZŁ

Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim

 

 

Rozdział I

 

Zasady ogólne

 

§ 1

 

1.       Regulamin niniejszy reguluje postępowanie dyscyplinarne prowadzone przed sądami łowieckimi i przez rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego - zwanego dalej Zrzeszeniem.

 

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem można stosować pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego.

 

§ 2

 

1.       Sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania dyscyplinarne w sprawach przewinień łowieckich przeciwko osobom fizycznym - członkom Zrzeszenia o czyny określone w § 137 statutu Zrzeszenia oraz byłym członkom.

 

2.       Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

 

1)       postępowanie wyjaśniające;

 

2)       dochodzenie dyscyplinarne;

 

3)       postępowanie przed sądem;

 

4)       wykonywanie orzeczeń.

 

3.       Utrata członkostwa w Zrzeszeniu po popełnieniu przewinienia łowieckiego nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

 

§ 3

 

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

 

1)         czyn nie nosi cech przewinienia łowieckiego;

 

2)         sprawca w chwili popełnienia czynu nie był członkiem Zrzeszenia;

 

3)         sprawca zmarł;

 

4)         nastąpiło przedawnienie;

 

5)         postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie ukończone lub wcześniej wszczęte toczy się;

 

6)         sąd lub rzecznik dyscyplinarny uzna, że kary porządkowe zastosowane przez organa Zrzeszenia lub koła łowieckiego są adekwatne do popełnionego przewinienia i stopnia winy;

 

7)         zachodzą przesłanki wymienione w § 4 ust 3 niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 

1.       Po prawomocnym uniewinnieniu obwinionego przez sąd łowiecki lub prawomocnym umorzeniu postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli nie nastąpiło przekazanie sprawy zgodnie z ust. 3, organa Zrzeszenia i koła łowieckiego nie mogą stosować za ten sam czyn kar porządkowych.

 

2.       Zastosowanie przez zarząd koła łowieckiego kar porządkowych przewidzianych statutem Zrzeszenia, a w przypadku członków niestowarzyszonych w kołach łowieckich, zastosowanie ich przez zarząd okręgowy nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn przez rzecznika dyscyplinarnego i sąd łowiecki.

 

3.       Jeżeli wina obwinionego nie budzi wątpliwości, szkodliwość czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i sprawę przekazać zarządowi koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - właściwemu zarządowi okręgowemu - celem wymierzenia kar porządkowych.

 

§ 5

 

1.       Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie po powzięciu informacji o popełnieniu przewinienia łowieckiego.

 

2.       Obowiązek powiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o ujawnieniu przewinienia łowieckiego spoczywa: w przypadku polowań zbiorowych na prowadzącym polowanie lub zarządzie koła, w pozostałych przypadkach na organach koła i Zrzeszenia.

 

§ 6

 

1.       Obwinionym jest osoba, przeciwko której wszczęto dochodzenie dyscyplinarne.

 

2.       W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy - członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.

 

3.       Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczenia dowodów na swoją niekorzyść.

 

4.       Obwiniony ma prawo składać wyjaśnienia, może jednak bez podania powodów odmówić ich składania. W tym postępowaniu nie może być przesłuchiwany w charakterze świadka.

 

Rozdział II

 

Właściwość i skład sądu

 

§ 7

 

1.       Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.

 

2.       Działalnością sądu kieruje jego prezes.

 

3.       Zgromadzenie ogólne sędziów może powołać jednego lub kilku zastępców prezesa. Podział obowiązków między zastępcami ustala prezes sądu.

 

4.       Sędziowie składają przyrzeczenie o treści:

 

"Mając świadomość, że sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli, przyrzekam kierować się normami prawa i etyki łowieckiej oraz stać na ich straży".

 

5.       Na rozprawach sędziowie i rzecznicy dyscyplinarni występują w togach.

 

§ 8

 

1.       Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd łowiecki, na terenie działania którego popełniono przewinienie łowieckie.

 

2.       W uzasadnionych przypadkach Główny Sąd Łowiecki na wniosek Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego lub właściwego okręgowego sądu łowieckiego, może powierzyć sprawę do rozpoznania w pierwszej instancji innemu okręgowemu sądowi łowieckiemu, przejąć sprawę do własnego rozpoznania lub delegować członka Głównego Sądu Łowieckiego do przewodniczenia w składzie okręgowego sądu łowieckiego przy rozpoznawaniu sprawy.

 

3.       Spory o właściwość rozstrzyga Główny Sąd Łowiecki.

 

§ 9

 

1.       Sądy orzekają w składzie trzech sędziów, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

 

2.       Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu przez jednego sędziego.

 

3.       Sędzia podlega wyłączeniu, jeżeli sprawa dotyczy którejś z osób wymienionych w § 26 ust. 4 lub jest członkiem tego samego koła łowieckiego, co obwiniony lub pokrzywdzony.

 

4.       Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, jeżeli istnieją okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. Wiedząc o istnieniu takich okoliczności, sędzia powinien sam zgłosić wniosek o wyłączenie się przed terminem rozprawy. W składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie.

 

§ 10

 

1.       Organa Zrzeszenia obowiązane są udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym. Sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni udzielają sobie pomocy prawnej.

 

2.       Zarządy okręgowe i Zarząd Główny Zrzeszenia prowadzą sekretariaty właściwych sądów i rzeczników dyscyplinarnych. Zarządy te obowiązane są wyznaczyć protokolanta na rozprawy sądowe.

 

3.       Sposób prowadzenia akt i repertoriów sądów i rzeczników dyscyplinarnych, a w szczególności wzory dokumentów określają w porozumieniu ze sobą Prezes Głównego Sądu Łowieckiego i Główny Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 

Rozdział III

 

Rzecznicy dyscyplinarni

 

§ 11

 

Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające i dochodzenia dyscyplinarne, a nadto wnoszą i popierają oskarżenie przed sądami łowieckimi i wykonują inne czynności, wynikające z przepisów niniejszego regulaminu.

 

§ 12

 

W zakresie wykonywania swoich funkcji rzecznik dyscyplinarny jest niezależny od innych organów Zrzeszenia.

 

§ 13

 

Przepisy § 8 ust. 1 dotyczące właściwości sądu stosuje się odpowiednio.

 

§ 14

 

1.       Przepis § 9 ust. 3 i 4 dotyczący wyłączenia sędziego stosuje się odpowiednio.

 

2.       O wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego postanawia Główny Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 

Rozdział IV

Dochodzenia dyscyplinarne

 

§ 15

 

1.       Po uzyskaniu wiadomości o zdarzeniu, noszącym znamiona przewinienia łowieckiego, rzecznik dyscyplinarny może:

 

1)       wszcząć i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające;

 

2)       wszcząć i przeprowadzić dochodzenie dyscyplinarne;

 

3)       odmówić wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego lub wszczęte umorzyć.

 

2.       Postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko osobom wymienionym w §148 ust. 3 statutu Zrzeszenia oraz przeciwko rzecznikom dyscyplinarnym i sędziom sądów łowieckich wymaga zatwierdzenia przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

3.       Rzecznik dyscyplinarny wszczynający dochodzenie dyscyplinarne przeciwko osobom wymienionym w ust. 2 przesyła odpis postanowienia o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego do zatwierdzenia Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu niezwłocznie po jego wydaniu. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego traci moc.

 

4.       Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, noszącym znamiona przewinienia łowieckiego, w przypadku, gdy nie jest znana osoba sprawcy, oraz w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia nie wskazują jednoznacznie, iż jest to przewinienie łowieckie, rzecznik dyscyplinarny może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które ma na celu stwierdzenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko członkowi lub członkom Zrzeszenia.

 

§ 16

 

1.       Odpis postanowienia o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny doręcza:

 

1)         pokrzywdzonemu;

 

2)         obwinionemu;

 

3)         zarządowi macierzystego koła łowieckiego obwinionego, bądź w przypadku członków niestowarzyszonych z kołem łowieckim, właściwemu zarządowi okręgowemu do których zwraca się jednocześnie o wydanie o obwinionym opinii;

 

4)         zarządom niemacierzystych kół obwinionego;

 

5)         właściwemu zarządowi okręgowemu Zrzeszenia.

 

2.       Po wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zwraca się do Głównego Sądu Łowieckiego o dostarczenie danych dotyczących karalności łowieckiej obwinionego.

 

3.       Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewinienie łowieckie może stanowić także przestępstwo lub wykroczenie ścigane z oskarżenia publicznego, rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego prokuratora lub jednostkę policji. Zawiadomienie nie wstrzymuje biegu postępowania dyscyplinarnego.

 

§ 17

 

1.       Jeżeli rzecznik dyscyplinarny uzna, że dochodzenie dyscyplinarne dostarczyło dowodów winy obwinionego, sporządza wniosek oskarżycielski wraz z uzasadnieniem i odpisem dla obwinionego, który wraz z aktami sprawy składa sądowi łowieckiemu.

 

2.       We wniosku oskarżycielskim należy dokładnie opisać zarzucany obwinionemu czyn, wskazać czas i miejsce jego popełnienia oraz naruszone zasady i przepisy kwalifikujące ten czyn jako przewinienie łowieckie określone w § 137 ust. 1 statutu Zrzeszenia.

 

3.       W przypadkach przewinień łowieckich określonych w § 137 ust. 2 statutu Zrzeszenia rzecznik dyscyplinarny we wniosku powinien określić nazwę sądu, datę prawomocnego wyroku i przedstawić sądowi łowieckiemu jako dowód potwierdzony odpis wyroku.

 

4.       W przypadkach określonych w § 142 ust. 2 statutu Zrzeszenia do wniosku oskarżycielskiego powinien być dołączony odpis prawomocnego orzeczenia sądu.

 

5.       Rzecznik dyscyplinarny może - za zgodą obwinionego - dołączyć do wniosku oskarżycielskiego wniosek o ukaranie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu określonej we wniosku kary.

 

6.       Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, a w świetle zebranych dotąd dowodów wyjaśnienia obwinionego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w dochodzeniu można nie przeprowadzać.

 

§ 18

 

1.       Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przewinieniu łowieckim lub informacje zebrane w postępowaniu wyjaśniającym nie dają podstaw do wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego albo wystąpią przesłanki wskazane w §3 regulaminu - rzecznik dyscyplinarny odmawia wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego.

 

2.       Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne nie dostarczyło podstaw do złożenia wniosku oskarżycielskiego lub rzecznik dyscyplinarny skorzysta z uprawnień wskazanych w §4 ust. 3 - wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego.

 

3.       Stwierdzając występowanie istotnych nieprawidłowości w gospodarce łowieckiej, działalności koła lub jego zarządu sprzyjających popełnianiu przewinień łowieckich, rzecznik dyscyplinarny wskazuje je organom nadrzędnym w celu ich usunięcia. Organa, do których skierowano wystąpienie, mają obowiązek powiadomić rzecznika dyscyplinarnego w terminie 30 dni od jego otrzymania, o podjętych środkach.

 

4.       W przypadku stwierdzenia w działalności koła nieprawidłowości szczególnej wagi rzecznik dyscyplinarny może wystąpić o zastosowanie wobec koła kar porządkowych przewidzianych w statucie Zrzeszenia.

 

§ 19

 

O odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osoby i organa wymienione w § 16 ust. 1; obwinionemu i pokrzywdzonemu służy prawo złożenia odwołania do sądu łowieckiego właściwego dla rozpoznania sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

 

§ 20

 

1.       Rozpoznając odwołanie sąd utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie lub uwzględnia odwołanie i uchyla postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, zwracając mu akta w celu skierowania wniosku oskarżycielskiego lub uzupełnienia materiału dowodowego. Postanowienie sądu jest prawomocne z chwilą jego wydania.

 

2.       Zwracając akta dochodzenia dyscyplinarnego w celu jego uzupełnienia, sąd wskazuje konkretne czynności dowodowe, jakie powinny być przeprowadzone.

 

§ 21

 

1.       Rzecznik dyscyplinarny powinien zakończyć dochodzenie dyscyplinarne w terminie trzech miesięcy od daty jego wszczęcia.

 

2.       W uzasadnionych przypadkach na wniosek okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny może przedłużyć ten termin na czas określony.

 

3.       Termin wskazany w ust. 1 nie biegnie w okresie zawieszenia dochodzenia dyscyplinarnego.

 

Rozdział V

 

Dowody

 

§ 22

 

1.       Sąd łowiecki lub rzecznik dyscyplinarny dopuszcza wszystkie dowody, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a w szczególności:

 

1)         dokumenty;

 

2)         przesłuchania świadków;

 

3)         oględziny i dowody rzeczowe;

 

4)         opinie biegłych.

 

2.       Sąd łowiecki i rzecznik dyscyplinarny mają obowiązek uwzględniania i badania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. Nie dających się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na niekorzyść obwinionego.

 

§ 23

 

Dowody przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. We wniosku dowodowym strona winna wskazać konkretne źródło dowodowe, a także jakie okoliczności mają być udowodnione.

 

§ 24

 

1.       Wniosku dowodowego nie uwzględnia się, jeżeli:

 

1)       przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne;

 

2)       okoliczność, która ma być udowodniona jest już dostatecznie wyjaśniona zgodnie z wnioskiem lub jest nieistotna dla sprawy;

 

3)       dowód jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się go przeprowadzić.

 

2.       Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.

 

§ 25

 

1.       Dokumentem jest każdy przedmiot, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne i znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

2.       Dowód z dokumentu przeprowadza się przez odczytanie jego treści i dołączenie do akt sprawy w oryginale lub odpisie.

 

§ 26

 

1.       Świadkiem w postępowaniu dyscyplinarnym może być każda osoba, niezależnie od przynależności do Zrzeszenia.

 

2.       Członkowie Zrzeszenia wezwani przez rzecznika dyscyplinarnego lub sąd łowiecki w charakterze świadków mają obowiązek organizacyjny stawienia się w oznaczonym miejscu i czasie oraz złożenia zeznań. Świadek, który nie może stawić się we wskazanym czasie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sąd lub rzecznika dyscyplinarnego. Zeznanie świadka może być zastąpione jego oświadczeniem lub innym pochodzącym od niego dokumentem.

 

3.       Sąd może zlecić przesłuchanie świadka w ramach pomocy prawnej przez najbliższy jego miejsca zamieszkania sąd, albo przesłuchać świadka przez wytypowanego sędziego w miejscu zamieszkania świadka. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do rzeczników dyscyplinarnych.

 

4.       Najbliżsi członkowie rodziny obwinionego tj. rodzice, dzieci, małżonek, rodzeństwo, powinowaty w tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu mają prawo odmówić złożenia zeznań. O prawie tym należy zainteresowanych pouczyć.

 

5.       Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka uprzedza się go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

 

§ 27

 

1.       W razie potrzeby sąd lub rzecznik dyscyplinarny przeprowadza dowód z oględzin miejsca, rzeczy, osoby lub zwierzęcia.

 

2.       Rzeczą jest każdy przedmiot, który jest nośnikiem śladów lub z racji swego istnienia, czy położenia sam jest śladem istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przedmiot taki jest w dyspozycji członka Zrzeszenia, osoba ta zobowiązana jest do okazania tego przedmiotu sądowi łowieckiemu lub rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

§ 28

 

1.       Jeżeli okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy wymagają dla ich interpretacji lub stwierdzenia wiadomości specjalnych, powołuje się biegłych lub zwraca o opinię do właściwych instytucji.

 

2.       W charakterze biegłych należy w miarę możliwości powoływać członków Zrzeszenia.

 

3.       Biegły składa opinię na piśmie lub do protokołu.

 

§ 29

 

1.       Wszelkie pisma przeznaczone dla uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, by ich treść nie była dostępna osobom niepowołanym.

 

2.       W zawiadomieniu lub wezwaniu należy podać w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.

 

3.       Pisma doręcza się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

4.       W razie chwilowej nieobecności adresata w mieszkaniu, pismo może być doręczone dorosłemu domownikowi.

 

5.       Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata.

 

6.       Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji odpowiedniego zakładu.

 

7.       Rzecznika dyscyplinarnego zawiadamia się o rozprawach i posiedzeniach przez doręczenie wykazu spraw, które mają być w danym dniu rozpoznane.

 

8.       W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata i sporządzeniu przez doręczającego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru odpowiedniej wzmianki, doręczenie uważa się za dokonane.

 

9.       W szczególnych przypadkach można zawiadamiać lub wzywać osoby telefonicznie, telegraficznie lub faxem, pozostawiając w aktach notatkę z podpisem osoby zawiadamiającej lub wzywającej.

 

10.   Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmieniła miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone.

 

11.   W postępowaniu dyscyplinarnym należy unikać nadmiernego formalizmu. Jeżeli osoby wezwane przez rzecznika dyscyplinarnego złożą zeznania na piśmie i powiadomią go, że stawią się w sądzie łowieckim, może on zrezygnować z ich przesłuchania. Należy dążyć, aby sprawa w miarę szybko znalazła się w sądzie łowieckim, a większość dowodów była przeprowadzona na rozprawie.

 

 

Rozdział VI

 

Protokoły

 

§ 30

 

1.       Z przebiegu dokonywanych czynności sąd łowiecki i rzecznik dyscyplinarny sporządzają protokoły lub notatki urzędowe.